กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางวันดี บางปู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพาตีเม๊าะ อายีกอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวรอมือล๊ะ มะหะมิง
ครู ศพด.ดูซงกูจิ
นางคอรีเย๊าะ สุขุมประอัส
ครู ศพด.บาตูบือละ
นางแรนะ มาฮะ
ครู ศพด.อัลมูบาร็อค
นางดาหะรี ดะเลง
ครูผู้ดูแล ศพด.ดูซงกูยิ
นางสาวรอฮานี ลัสสะมานอ
ครู ศพด.บาตูบือละ
นางรอสือน๊ะ อับดุลฮามิ
ครู ศพด.อัลมูบาร๊อก
นางซีย๊ะ ราแดง
ครู ศพด.บาตูบือละ
นางสาวซีตีมีเนาะ ดีสะเอะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนูรีดา สะและแม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพนิดดา ตือบิงหม๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
.