สำนักปลัด
น.ส.วรรณา รอมะ
ปลัด อบต.
นายลุกมัน สารีมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายมาหามะ มะเกะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรูบาณี ดอเลาะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรูไวดาร์ ราแดง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายนาร์ดีน เทษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวรณิดา อาจณรงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุรนันต์ มะยีแต
คนงาน
นายหมัดไซฟูห์ ดีสะเอะ
พนักงานขับรถยนต์
นายอัซมีย์ หะมิมะดิง
คนงาน
นางรอมละ ดารียา
ภารโรง
.
.