การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้างหน่วยงาน
       ฝ่ายบริหาร
๐2. ข้อมูลผู้บริหาร
       บุคลากรผู้บริหาร / บุคลากรส่วนสภา 
  บุคลากรส่วนราชการ
       สำนักปลัด / กองคลัง / กองช่าง /กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๐3. อำนาจหน้าที่
๐4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาท้องถิ่น
๐5 ข้อมูลการติดต่อ
๐6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     พรบ/พรก.
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
     เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
     ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A
o9 Social network
การดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
๐13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
๐14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
๐15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๐16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๐17 E-Service
       คู่มือประชาชน  / บริการแบบฟอร์มต่างๆ  /  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๐19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
๐20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๐21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๐22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
๐24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายปี)
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายงาน)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๐26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๐27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     แบบสอบถามความพึงพอใจ
     เว็บบอร์ด
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      กิจการสภา / รายงานสภา / ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปื
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๐40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
๐41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
๐42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน