นายสูดิง โตะเจะนิ
ประธานสภา อบต.
โทร.064-2735659
นายวาเซ็ง ดีสะเอะ
รองประธานสภา อบต.
โทร.086-2956676
นางสาววรรณา รอมะ
เลขานุการสภา อบต.
โทร.086-2942054
นายบุสรอ วานิสาและ
สมาชิก อบต.ม.1
โทร.093-5893795
นายสูดิง โตะเจะนิ
สมาชิก อบต.ม.2
โทร.064-2735659
นายมูซอ สาแมปีแน
สมาชิก อบต.ม.3
โทร.098-4205076
นายกามารูดิน สะแต
สมาชิก อบต.ม.4
โทร.098-7974958
นายวาเซ็ง ดีสะเอะ
สมาชิก อบต.ม.5
โทร.086-2956676
นายมะกาตา โตะลู
สมาชิก อบต.ม.6
โทร.080-7065667