มาตรฐานการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 ม.ค. 2565
2 ประกาศ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
21 ต.ค. 2563
3 ประกาศ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
485
19 ต.ค. 2562
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
495
13 มิ.ย. 2562
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
488
04 ก.พ. 2562
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
488
04 ก.พ. 2562
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
484
04 ก.พ. 2562
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
484
27 ธ.ค. 2561
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
487
27 ธ.ค. 2561
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
483
19 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1