ประชาชนในตำบลสะเอะ มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายและเสริมรายได้แก่สมาชิกในกลุ่ม สำหรับตำบลสะเอะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชนดังนี้
  1. หมวกกะปิเยาะ ซึ่งเป็นการนำประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นลวดลายเหมาะสำหรับใส่ในการประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ในหมู่บ้านสามารถสร้างรายได้แก่สามชิกกลุ่มและชุมชน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านดูซงกูจิ
  1. ขนมโดนัท เป็นการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้านทำขนมโดนัทเพื่อจำหน่ายตามร้านขายกาแฟในหมู่บ้าน ซึ่งกลุ่มทำขนมโดนัทรับงบประมาณจากโครงการตำบลสานสัมพันธ์ เป็นรายการวัสดุอุปกรณ์การทำขนม สถานที่ตั้งกลุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านบาตูบือละ
  1. หินลับมีด เป็นการนำหินที่ได้จากหินดินดานบนภูเขาในหมู่บ้าน เพื่อนำมาแปรรูปเป็นหินลับมีด ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถานที่ตั้งกลุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านกะดูโด๊ะ
  1. ปลาส้ม เป็นการนำปลาในชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหารแห้งที่มีรสชาติที่อร่อยสามารถนำมารับประทานได้ทุกโอกาส สถานที่ตั้งกลุ่ม หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะสโตร์