วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของ อบต.สะเอะ
“สะเอะน่าอยู่ ประชามีสุข”

 • พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

  • การพัฒนาทางด้านการปฏิรูป การบริหารจัดการพัฒนาองค์กร
  • การพัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • การพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิต
  • การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • การพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การพัฒนาทางด้านการสาธารณสุข
  • การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
  • การพัฒนาทางด้านการสร้างความสมานฉันท์ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

   

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ที่จะเเปลงนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน อย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพท์ต่อการพัฒนาสู่ความเป็นสังคมที่ดี และมาตรฐานได้ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะสามารถพัฒนาขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ตื่นตัวและมีพลังตลอดเวลา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำสังคมให้มีคุณธรรม ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดี ผู้คนมีความผาสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพื้นฐานของความมีเอกลักษณ์ของคนท้องถิ่น