ประวัติความเป็นมา

คำว่า “สะเอะ” มาจากคำว่า “แซะห์” เป็นภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นคำหน้านามที่เรียกชื่อบุคคลที่มีศักดิ์สูงหรือผู้มีความรู้ เป็นที่ยอมรับนับถือ เนื่องจากในอดีตที่ตำบลสะเอะมีบุคคลซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชาวอาหรับเดินทางมาทางเรือเพื่อมาทำการค้าขายและเผยแพร่ศาสนา จากนั้นจึงตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ และเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านในสมัยนั้น เมื่อเสียชีวิตชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “กำปงเซะห์” หรือหมู่บ้านแซะห์ และเรียกเพี้ยนมาเป็น “สะเอะ” ในปัจจุบัน