ประกาศ เรื่องการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Posted by:

ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ให้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ อบต.สะเอะ ภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

img047 img048 

0

Add a Comment