โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามฟุตซอล หมู่ที่ 6

Posted by:

แบบ ป.ป.ช.1

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามฟุตซอล หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร………300,000.00……บาท

3.ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามฟุตซอล ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360

ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่……..19 กรกฎาคม 2560….     เป็นเงิน…….300,000.00….บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

เอกสารการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้   เป็นเงิน       300,000.00           บาท

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอุสมาน เซ็ง                        ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวพีรยา มีเนาะ                   กรรมการ

6.3 นายอภิชาติ หลงราม                    กรรมการ

0

Add a Comment