โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงปุ๋ย หมู่ที่ 2

Posted by:

แบบ ป.ป.ช.1

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงปุ๋ย หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

2.วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร………250,000.00……บาท

3.ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงปุ๋ย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอ

กรงปินัง จังหวัดยะลา

 

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่……..19 กรกฎาคม 2560….     เป็นเงิน…….250,000.00….บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

เอกสารการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้   เป็นเงิน       250,000.00           บาท

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาววรรณา รอมะ                       ประธานกรรมการ

6.2 นางวันดี บางปู                            กรรมการ

6.3 นายอภิชาติ หลงราม                      กรรมการ

0

Add a Comment