ประกาศ เรื่องการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Posted by:

ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ให้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ อบต.สะเอะ ภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

img047 img048 

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงปุ๋ย หมู่ที่ 2

Posted by:

แบบ ป.ป.ช.1

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงปุ๋ย หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

2.วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร………250,000.00……บาท

3.ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงปุ๋ย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอ

กรงปินัง จังหวัดยะลา

 

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่……..19 กรกฎาคม 2560….     เป็นเงิน…….250,000.00….บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

เอกสารการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้   เป็นเงิน       250,000.00           บาท

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาววรรณา รอมะ                       ประธานกรรมการ

6.2 นางวันดี บางปู                            กรรมการ

6.3 นายอภิชาติ หลงราม                      กรรมการ

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่ที่ 6

Posted by:

แบบ ป.ป.ช.1

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร………300,000.00……บาท

3.ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ

อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่……..19 กรกฎาคม 2560….     เป็นเงิน…….300,000.00….บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

เอกสารการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้   เป็นเงิน       300,000.00           บาท

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาววรรณา รอมมะ                      ประธานกรรมการ

6.2 นางวันดี บางปู                              กรรมการ

6.3 นายอภิชาติ หลงราม                      กรรมการ

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามฟุตซอล หมู่ที่ 6

Posted by:

แบบ ป.ป.ช.1

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามฟุตซอล หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร………300,000.00……บาท

3.ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามฟุตซอล ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360

ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่……..19 กรกฎาคม 2560….     เป็นเงิน…….300,000.00….บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

เอกสารการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้   เป็นเงิน       300,000.00           บาท

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอุสมาน เซ็ง                        ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวพีรยา มีเนาะ                   กรรมการ

6.3 นายอภิชาติ หลงราม                    กรรมการ

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเกะตอแก หมู่ที่ 5

Posted by:

แบบ ป.ป.ช.1

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเกะตอแก หมู่ที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

2.วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร………600,000.00……บาท

3.ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเกะตอแก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร

ยาว 206 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 721 ตารางเมตร หมู่ที่ 5

ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่……..19 กรกฎาคม 2560….     เป็นเงิน…….600,000.00….บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

เอกสารการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้   เป็นเงิน       600,000.00           บาท

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาววรรณา รอมะ                       ประธานกรรมการ

6.2 นางวันดี บางปู                            กรรมการ

6.3 นายอภิชาติ หลงราม                      กรรมการ

0

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดีแยจอนอง หมู่ที่ 4

Posted by:

แบบ ป.ป.ช.1

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดีแยจอนอง หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

2.วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร………300,000.00……บาท

3.ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดีแยจอนอง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร

ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่……..19 กรกฎาคม 2560….     เป็นเงิน…….300,000.00….บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

เอกสารการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้   เป็นเงิน       300,000.00           บาท

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาววรรณา รอมะ                       ประธานกรรมการ

6.2 นางวันดี บางปู                              กรรมการ

6.3 นายอภิชาติ หลงราม                      กรรมการ

0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดีแยจอนอง หมู่ที่ 4

Posted by:

แบบ ป.ป.ช.1

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดีแยจอนอง หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ

2.วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร………300,000.00……บาท

3.ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดีแยจอนอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร หมู่ที่ 4

ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่……..19 กรกฎาคม 2560….     เป็นเงิน…….300,000.00….บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

เอกสารการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้   เป็นเงิน       300,000.00           บาท

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอุสมาน เซ็ง                        ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวพีรยา มีเนาะ                   กรรมการ

6.3 นายอภิชาติ หลงราม                 กรรมการ

0
Page 1 of 7 12345...»